FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Om ej annat avtalats åligger det kunden att stå för frakt och transportkostnader. Fraktkostnad till självkostnadspris. Det är upp till Nora Säkerhetsutveckling AB att utse fraktfirma. 

Leverans och montering ska ske inom avtalad tid. Nora Säkerhetsutveckling AB har rätt till tidsförlängning om försening sker på grund av förhållanden som inte är självorsakade.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning ska vara Nora Säkerhetsutveckling AB tillhanda 30 dagar efter fakturadatum. Vid fakturabelopp över 100 000 kr kan det bli aktuellt att dela upp betalningen. 1/3 vid order och resterande 2/3 vid ordinarie betalningstillfälle.

GARANTIVILLKOR

24 månaders garanti från och monteringsdatum. På lås och övrig elektronisk utrustning från tredjepart gäller deras garantivillkor. 

Om icke sanktionerade arbeten utförs på produkten och dess övriga utrustning upphör garantin att gälla med omedelbar verkan. 

Nora Säkerhetsutveckling AB ersätter skador och fel på produkterna som uppkommit under garantitiden, som kan hänvisas till brister från tillverkning eller montering. Res-, frakt-, och boendekostnader som uppkommer vid dess tillfällen tillfaller köparen. 

Nora Säkerhetsutveckling AB ersätter INTE skador och fel på produkterna som uppkommit på grund av felaktigt och vårdslöst handhavande. 

Nora Säkerhetsutveckling AB ersätter INTE följdskador såsom håltagning för åtkomst av låsmekanism etc.

Nora Säkerhetsutveckling AB ersätter INTE  heller följdskador såsom eventuell förlust av inkomst eller hämmande av verksamhet. 

ÅTAGANDEN OCH ANSVAR

Köparen ansvarar för att transport från avlastningsytan till monteringsplats kan ske utan några försvårande hinder. 

Köparen ansvarar för att förbereda för montering, såsom håltagande i vägg enligt ritning, eller flytspackling av ojämna underlag inför montering av säkerhetsrum etc. Nora Säkerhetsutveckling AB ansvarar för att i god tid innan montering beskriva de behov som finns inför montering så köparen har tid att åtgärda. 

Sker montering på ett sådant sätt att arbetsmiljön äventyras ansvarar köparen att tillgodose tillräcklig säkerhetsutrustning.

I säljarens åtagande ingår INTE efterarbete i form av målning, gjutning, efterlagningsarbeten, städning etc.

2020 copyright Nora Säkerhetsutveckling AB

Logga och länk till startsida

Vi använder cookies för nödvändiga funktioner, och för att denna hemsida ska fungera optimalt.

Vi använder också tredjepartscookies för att analysera trafik och användningen på denna hemsida för att hela tiden utveckla och möjliggöra en ännu bättre och mer användarvänlig upplevelse.